– عضو در انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی
– عضو کنوانسیون کارنه تیر (یک سند گمرکی است برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چهارچوب قوانین کنوانسیون تیر)
– عضو فیاتا ( FIATAبزرگترین سازمان غیردولتی (NGO) در زمینه حمل و نقل)
– عضوIRU – اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای
– عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
– عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
– عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان